به سایت شرکت تعاونی مسکن کارکنان فولاد مبارکه اصفهان خوش آمدید
آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازدید امروز 2
تعداد بازدید دیروز 43
تعداد کل بازدید 274828
تعداد کاربران بر خط 0
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
'NoData' not found in DataDic
اطلاعیه
گزارش بازرسان به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه شركت تعاوني مسكن مجتمع فولاد اصفهان
گزارش بازرسان به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه شركت تعاوني مسكن مجتمع فولاد اصفهان فايل
منبع اطلاعيه
 
بسمه تعالي
گزارش بازرسان
به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه
شركت تعاوني مسكن مجتمع فولاد اصفهان
تيرماه 95
 
  مقدمه: اين گزارش جهت سال مالي 94 تعاوني مسكن كاركنان فولاد اصفهان جهت ارائه به مجمع ساليانه مورخ 94/4/24
: تهيه شده است . بر طبق اساسنامه گزارش مربوط به فعاليت بازرسين به شرح ذيل به استحضار مي رسد
 
عملكرد تعاوني
الف – هيئت مديره و مديريت اجرايي تعاوني
در اين دوره اعضاء محترم هيئت مديره و مدير عامل محترم در يك تعامل و همكاري خوب با بازرسين ضمن
شركت در جلسات و كنترل روند اجرايي پروژه ها ي در دست اجرا ، عملكرد خوبي را داشته است. اهم موارد
:به شرح ذيل مي باشد
 برگزاري جلسات منظم هفتگي و اخذ تصميمات مورد نياز جهت پيشرفت پروژه ها و حل مشكلات
تعاوني
 تعيين تكليف بدهي تعاوني به فولاد از طريق پرداخت نقدي،تهاتر زمين ها و اقساط مطابق صورتجلسه
تنظيمي
 حل و فصل مشكلات مربوط به صدور پروانه زمين شفق . آماده سازي سند آن جهت انتقال به خريدار
و همچنين پيگيري وصول مطالبات تعاوني بابت وجه باقيمانده جهت انتقال سند
 پيگيري مشكلات مربوط به سند و تراكم زمين كشوري
 تكميل عمليات اجرايي پروژه ها و آماده سازي جهت واگذاري واحدها به اعضاء
 تشكيل هيئت مديره ساختمان پروژه هاي كشوري و فدك و انتقال مسئوليت بهره برداري به هيئت
مديره پروژه هاي مذكور
 مشاركت مستمر در حل و فصل دعاوي و رسيدگي به شكايت اعضاء
 مشاركت و پيگيري در خصوص موضوعات مرتبط با فرآيند تسويه حساب پيمانكاران تعاوني از طريق
( تيم بررسي كننده شامل نمايندگان هيئت مديره و بازرسان( پيوست 1
ب- دستگاه نظارت و مشاور:
عليرغم بهبود صورت گرفته در رويكرد دستگاه نظارت،عملكرد نظارتي مشاور در اجراي پروژه ها ضعيف
ارزيابي مي گردد. در اين راستا حتي پيشنهاد تغيير مشاور نيز مطرح گرديد اما با استدلال منطقي اعضاي محترم
هيئت مديره تغيير مشاور در مقطع پاياني به صلاح تعاوني و اعضاء نبود و روش اعمال شده در سال 94 در اين
زمينه مبني بر ادامه فعاليت همراه با كنترل و احتياط هاي لازم منطقي به نظر مي رسد.
ج- عملكرد بازرسين
-1 مطابق اساسنامه بازرسين مي توانند در جلسات هيئت مديره شركت نمايند اما بازرسين علي رغم عدم
الزام به شركت در جلسات هيئت مديره، درتمامي جلسات هفتگي در تعاوني و محل پروژه ها حضور
داشته اند علاوه بر آن مطابق درخواست اعضاي محترم هيئت مديره تعاوني در مباحث فني، قراردادي
و ديگر مشكلات همكاري و مساعدت نموده اند.
-2 پيگيري و رسيدگي به شكايت اعضاء كه با همكاري مجموعه اعضاء محترم هيئت مديره، مدير
عامل، اداره تعاون، اتاق تعاون و اتحاديه تعاونياي مسكن صورت پذيرفته است كه خوشبختانه در
اين دوره شكايات ها محدود و موردي بود.
 تلاش و پيگيري و كمك به حل امور مربوط به اخذ پايان ساخت پروژه ها و همچنين مسائل حقوقي
و فني مطرح شده در خصوص پروانه پروژه هاي شفق،كشوري،اصفهان ويلا
 پيگيري موارد مطرح شده در مجمع قبلي در خصوص كارشناسي پروژه ها و فرآيند تسويه حساب
( با پيمانكاران(پيوست 1
 پيگيري و انتخاب حسابرس داخلي براي سال مالي 94 كه گزارش آن به پيوست 2 مي باشد.
 پيگيري و تشكيل كميسيون مربوطه جهت مطابقت صورتجلسه مجمع سال 93 با قوانين اداره تعاون
و اساسنامه تعاوني از طريق اداره تعاون و اتاق تعاون كه نهايت منجر به تنظيم صورتجلسه گرديد.
 
موارد قابل طرح 
 پيگيري و تسريع اعمال گزارش كارشناسي پروژه فولا د شهر و نهايي شدن تسويه حساب با
پيمانكار اين پروژه با توجه به الزام قانوني در اساسنامه
 ادامه بررسي و جمع بندي نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته توسط تيم منتخب هيئت
مديره و بازرسان و ارجاع موارد اختلافي به تيم كارشناس رسمي مورد تاييد اتاق تعاون جهت
بررسي و اظهار نظر مطابق صورتجلسه مجمع سالهاي 93 و 94 و صورت جلسه اتاق تعاون
 تسريع در فرآيند بالانس متريال پروژه ها
 تسريع د ر نقل و انتقال اسناد پروژه هاي واگذار شده به خريداران و همچنين اخذ مطالبات به جا
مانده بابت نقل و انتقال اسناد
 تسريع در اتمام فرايند اخذ پايان ساخت پروژه ها و تفكيك اسناد واحدها
 پيگيري جهت تسريع در اجراي صورتجلسه تنظيمي با فولاد مباركه جهت تسويه حسابهاي في
مابين
 موارد مهم اشاره شده در گزارش حسابرس داخلي مانند عدم آيين نامه جهت تنخواه گردان ،عدم
تعيين تكليف برخي از مواد و مصالح اضافي پروژه ها،پرداخت 101056 ميليون ريال به عنوان
يارانه پرداختي كه خلاف قرارداد مي باشد و فقط مربوط به شركت هاي دولتي است،عدم پيگيري
مناسب جهت مانده حساب هاي پيش پرداخت ها به مبلغ 3463 ميليون ريال مربوط به اقلام راكد
و همچنين مباحث مربوط به ماليات،بيمه، هزينه ها كه در گزارش حسابرس داخلي مفصل آمده
است.
 برخي از موارد ذكر شده در مجمع سال مالي 93 مانند ساختار و هزينه اداري و .. كه هنوز به
صورت كامل اصلاح نشده است.
لذا با توجه به موارد فوق و اظهار نظر صريح برخي از موارد توسط حسابرس داخلي،حسابرس مستقل و
هيئت كارشناسي و تاثير مستقيم اين عوامل بر صورت هاي مالي ،صورت هاي مالي در صورت طرح
موارد فوق در مجمع و تصميم گيري در مورد آنها، مورد تاييد است.
محمد حسن آقايي رضا توسلي ابراهيم اسدي
 
 
پيوست 1
گزارش
تيم بررسي كننده نمايندگاه هيئت مديره و بازرسان
به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه
شركت تعاوني مسكن مجتمع فولاد اصفهان
تيرماه 95
موضوع:گزارش تسويه حساب پروژه هاي در دست اجرا
بر اساس تكليف مجمع در سال هاي 93 و 94 در خصوص كارشناسي پروژه ها و فرآيند تسويه حساب با پيمانكاران
پيگيري هاي لازم از سوي مجموعه هيئت مديره ،مدير عامل و بازرسان به عمل آمد كه نتايج آن به شرح ذيل به
عرض مي رسد.
الف:پروژه فولادشهر:نتيجه كارشناسي پروژه فولاد شهر از سوي كانون كارشناسان رسمي دادگستري به تعاوني
ارسال شد كه متعاقب آن اقداماتي جهت اعمال آن صورت پذيرفته است كه متاسفانه به دليل مشكلات خاصي
كه در اجرا پيش آمده است روند تسويه حساب اين پروژه طولاني شده است كه مي بايستي ضمن رفع موانع
موجود ،تمهيدات مناسب جهت تسريع در روند اجرايي تا حصول نتيجه نهايي انديشيده و اعمال گردد.
ب:پروژه هاي فدك و كشوري: در مورد پروژه هاي فدك و كشوري طبق تكليف مجمع تيم كارشناسي زير
نظر اتاق تعاون تشكيل گرديد و جلسات متعددي نيز در محل اتاق تعاون برگزار شد كه در نهايت سه نفر كارشناس
مورد وثوق تعاوني و اتاق تعاون جهت كارشناسي پروژه ها انتخاب گرديدند اما در مرحله اجرا،هزينه مورد نياز
كارشناسي به منظور بررسي موارد مطرح شده مورد نياز رقم بالايي بودكه خارج از حدود اختيارات تعاوني بود و
با توجه به حدود اختيارات تعاوني نياز به مصوبه مجمع داشت لذا مجموعه هيئت مديره و بازرسين مطابق نظر
شفاهي تيم كارشناسي به اين نتيجه رسيدند كه موارد كارشناسي را محدودتر و به صورت خاص جمع بندي و به
تيم كارشناسي ابلاغ نمايند.در اين راستا يك تيم متشكل از نمايندگان هيئت مديره و بازرسيان تشكيل و با
مشاركت دستگاه نظارت و تعاوني اقدام به بررسي صورت وضعيت ها نمودند كه نتايج بسيار خوبي از آن حاصل
شد كه به اختصار به شرح زير به آگاهي مي رسد:.
تيم بررسي كننده پس از دريافت صورت وضعيت هاي پيمانكاران نازك كاري پروژه هاي فدك و كشوري و
لايحه تاخيرات ارائه شده،اقدام به مطالعه و بررسي مدارك ارائه شده نمود در اين راستا چندين موضوع به شرح
زير مطرح گرديد.
بررسي لايحه تأخيرات 
تنظيم الحاقيه قراردادهاي كشوري و فدك 
بالانس متريال 
نحوه پاسخگويي به مطالبات جاري پيمانكاران و ادامه مراحل اجرايي پروژه ها 
در ابتداي امر در مورد تنظيم الحاقيه و لايحه تاخيرات بحث هاي مفصلي صورت پذيرفت و مقرر شد بر مبناي
حجم ريالي هر پروژه و به صورت خطي،مدت زمان اجراي پروژه ها با توجه به زمان اوليه قرارداد مربوطه محاسبه
و ملاك بررسي قرار گيرد.از طرفي همزمان لايحه تاخيرات ارائه شده نيز مورد بررسي قرار گرفت كه طي بررسي
اوليه تيم متوجه برخي مشكلات در نحوه محاسبات فوق گرديد از جمله مشكلات، بحث همسان سازي قيمت
جديدها و تعديل بود.لذ تيم بررسي كننده به اين جمع بندي رسيد كه صورت وضعيت هاي پيمانكاران را بايستي
مورد بررسي قرار دهد تا متعاقب آن بتواند موارد فوق را بررسي و حل و فصل نمايد.در اين راستا صورت وضعيت
هاي پيمانكاران پروژ ه ها مورد بررسي قرار گرفت و نتايج آان تا كنون بدين صورت جمع بندي شده است.
الف:آيتم هاي قراردادي كه پس از بحث و بررسي در جلسات مشترك با دستگاه نظارت و تعاوني از نظر قراردادي
و فني مورد استدلال قرار گرفت است و حذف آن از صورت وضعيت ها به تاييد رسيده است كه مبلغ ريالي اين
بخش حدود 12000 ميليون ريال است.
ب:آيتم هايي كه مي بايستي حجم مقادير و قيمت آنها اصلاح شود،مشخص و ليست آن نهايي شده است و قرار
است در صورت وضعيت آتي اصلاحات لازم صورت پذيرد برآورد ريالي اين بخش پس از نهايي شدن اصلاحات
مربوطه مشخص خواهد شد.روي اصل اين موضوع اختلافي بين تيم بررسي كننده و دستگاه نظارت و تعاوني
وجود ندارد اما كنترل لازم جهت اجراي مطلوب آن با نظارت تيم بررسي كننده بايستي تا حصول نتيجه صورت
پذيرد.مبلغ ريالي اين بخش به صورت تقريبي حدود 5000 ميليون ريال بر آورد مي گردد.
ج:آيتم هايي كه از سوي دستگاه نظارت و تعاوني تأييد شده است اما از نظر تيم بررسي كننده قابل قبول نمي
باشد و مورد اختلاف است كه تا كنون تصميمي براي نحوه حل و فصل آن اتخاذ نشده است بديهي است در
صورت اختلاف موضوع بايستي از طريق ارجاع به كارشناس رسمي يا داوري اتاق تعاون حل و فصل شود. برآورد
تقريبي اين بخش حدود 20000 ميليون ريال است.
نهايتا پس از استخراج و قطعي شدن نتايج حاصل از سه بخش فوق مي بايستي موضوعات كلي شامل لايحه
تاخيرات،الحاقيه و بالانس متريال و تعديل مورد بررسي قرار گيرد و متعاقب آن زير نظر اتاق تعاون تسويه حساب
پروزه ها نهايي شود.
لازم به يادآوري است كه تيم بررسي كننده تا كنون كيفيت اجراي موضوع قرارداد با آنچه در پروژه اجرا شده
است را مورد بررسي قرار نداده است و حداقل در پاره ايي موارد نياز است كه اين بررسي در جهت احقاق حقوق
اعضاء صورت پذيرد.
شرح اطلاعيه
نويسنده اطلاعيه
1395/04/23 تاريخ
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
Powered by DorsaPortal