به سایت شرکت تعاونی مسکن کارکنان فولاد مبارکه اصفهان خوش آمدید
آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازدید امروز 4
تعداد بازدید دیروز 43
تعداد کل بازدید 274830
تعداد کاربران بر خط 0
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
'NoData' not found in DataDic
اطلاعیه
آئين نامه معاملات
آئين نامه معاملات فايل
منبع اطلاعيه

آئين نامه معاملات

بخش اول : كليات

ماده يك چهارچوب معاملات

ماده دو طبقه بندي معاملات

 

بخش دوم: مراجع تصميم گيري

ماده سه مراجع تصميم گيري

 

بخش سوم: روش انجام معاملات خريد

ماده چهار- معاملات جزئي

ماده پنج معاملات متوسط

ماده شش معاملات عمده

ماده هفت تحويل كالا

 

بخش چهارم : روش انجام معاملات فروش و ارائه خدمات

ماده هشت- معاملات جزئي

ماده نه معاملات متوسط و عمده

ماده ده- فروش خدمات

 

بخش پنجم: كميسيون معاملات

ماده يازده كميسيون معاملات

 

بخش ششم : ساير مقررات و مواد

ماده دوازده - موارديكه از شمول مزايده و مناقصه خارج است.

ماده سيزده  -  تقسيم و تجزيه معامله

ماده چهارده   -  معاملات بصورت معاوضه

ماده پانزده- خريد خدمات كارشناسان

ماده شانزده- كميسيون تعيين قيمت

ماده هفده- پرداخت هز ينه ها  مطابق با قوانين و مقررات جاري دولتي

ماده هجده- تعداد مواد و تبصره هاي آئين نامه

 

بخش اول: كليات

ماده يك :   تعاوني كليه معاملات خود را از قبيل خريد ( اعم از مصالح،كالا،مواد، ماشين آلات فني و لوازم اداري و غيره) و انعقاد هر گونه پيمان يا قرارداد با اشخاص حقيقي يا حقوقي ( خدمات فني و غير فني، حسابرسي ، مشاوره، اجاره ، رهن،تعمير ونگهداري، ترخيص كالا، راه اندازي پروژه) و فروش ( لوازم اسقاط و مستعمل) و ساير اموري كه در راستاي اهداف تعاوني باشد براساس ضوابط مندرج در اين آئين نامه بعمل خواهد آورد.

 

بخش دوم: مراجع تصميم گيري

ماده دو: معاملات مربوط به خريد و انجام امور تعاوني از نظر مبالغ در سه سطح صورت ميگيرد.

الف : معاملات جزئي

عبارت است از معاملاتي كه مبلغ آن از بيست و پنج ميليون ريال براي هر مورد معامله تجاوز ننمايد.


 

ب: معاملات متوسط

عبارت است از معاملاتي كه مبلغ آن بيشتر از بيست و پنج ميليون ريال و حداكثر دويست ميليون ريال براي هر مورد معامله باشد.

ج: معاملات عمده

عبارت است از معاملاتي كه مبلغ آن بيش از  دويست ميليون ريال براي هر مورد معامله باشد.

تبصره يك: مبناي حدنصاب در معاملات برحسب مورد ( بنا به تشخيص مراجع تصميم گيري در ماده 3) مبلغ معامله و يا مبلغ برآورد ارزيابي توسط كارشناسان منتخب   تعاوني مي باشد.

تبصره دو: حدنصاب معاملات خريد هر ساله به پيشنهاد مراجع تصميم گيري در مجمع عمومي طرح و پس از تصويب به مورد اجراگذارده خواهد شد. حد نصابهاي مذكور تا ابلاغ بعدي معتبر و لازم الاجرا مي باشد.

ماده سه : مراجع تصميم گيري در انجام معاملات در سطوح سه گانه ماده دو اين آئين نامه به شرح زير تعيين ميگردند:

الف- معاملات جزئي مديرعامل

ب- معاملات متوسط مديرعامل با اخذ مجوز از  

ج- معاملات عمده  

تبصره : هيئت مديره و مديرعامل مي تواند بخشي از اختيارات خود را به هريك از مسئولان   تعاوني تفويض نمايد. تفويض اختيارات ، از مسئولان سلب مسئوليت نخواهد نمود.


 

بخش سوم : روش انجام معاملات خريد

ماده چهار: در مورد معاملات جزئي مأمور تداركات ( مسئول خريد) مكلف است پس از تحقيق كامل در خصوص كيفيت و قيمت مورد معامله ( حداقل مراجعه به سه فروشنده اصلي) معامله را با رعايت صرفه و صلاح  تعاوني و يا اخذ مجوز مديرعامل صورت دهد.

مسئول خريد بايد ذيل فاكتور خريد كالا و يا خدمات را با قيد نام ونام خانوادگي و تاريخ و ذكر اينكه معامله با كمترين بهاي ممكن انجام شده امضاء نمايد.

ماده پنج : در مورد معاملات متوسط مأمور تداركات ( مسئول خريد) يا سرپرست كارگاه موظف است پس از تحقيق كامل در خصوص كيفيت و اخذ استعلام بهاي كتبي از فروشندگان اصلي و يا انجام دهندگان كار، قيمتهاي پيشنهادي را جهت بررسي و اتخاذ تصميم به مديرعامل و يا   ارائه نمايد، مراجع تصميم گيري كننده موظفند كمترين قيمت را با توجه به كيفيت و مرغوبيت كالا و زمان تحويل و نحوه پرداخت مبلغ آن حداكثر پس از .............روز انتخاب و جهت انجام معامله به مسئولين ذيربط ابلاغ نمايند.

تبصره 1: در برگهاي استعلام بهاء بايستي نوع و مشخصات فني كالا يا خدمات بطور كامل و صريح تعيين شود و فروشنده يا انجام دهنده كار نيز حداقل قيمت پيشنهادي خود را نوشته و با ذكر نشاني كامل و با قيد تاريخ مدت اعتبار مهر وامضاء نمايد.

تبصره2: مأمور تداركات يا سرپرست كارگاه موظف است برگه هاي استعلام بهاء را با ذكر اينكه استعلامهاي انجام شده به حداقل قيمت ممكن بعمل آمده است، تأييد و امضاء نمايد.

تبصره 3: اخذ سه استعلام بهاء از سه فروشنده اصلي الزامي ميباشد.

تبصره 4: در صورتيكه اخذ استعلام بهاء مقدور نباشد و يا خريد كالا يا انجام كار جنبه اضطراري و فوري داشته باشد، انجام معامله بدون اخذ استعلام بهاء به پيشنهاد سرپرست واحد مربوطه و مديرعامل و پس از تصويب هيأت مديره انجام مي گيرد ( هيأت مديره موظف است دلايل موضوع را در دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت و مدارك مربوط را به نحو مناسب بايگاني نمايد و موضوع را به اطلاع اولين جلسه مجمع عمومي برساند.)

ماده شش: انجام معاملات عمده از طريق برگزاري مناقصه خواهد بود. روش برگزاري مناقصه با توجه به مبلغ معامله و بنا به تصويب   بصورت عمومي و يا محدود برگزار مي شود.

1-6 : مناقصه عمومي از طريق انتشار آگهي مناقصه از يك تا سه نوبت بنا به اهميت معامله و در يكي از             روزنامه هاي كثير الانتشار برگزار خواهد شد.   

مناقصه محدود از طريق ارسال آگهي مناقصه و دعوتنامه شركت در مناقصه براي اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح انجام مي شود. در اينصورت آگهي مناقصه و دعوتنامه شركت در مناقصه بايد براي كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي كه نام آنها در فهرست واجدين صلاحيت براي معامله مورد نظر، ارسال مي گردد.
(طبق تبصره 2 اين ماده ).

تبصره (1) : در صورتيكه   انتشار آگهي مناقصه عمومي را در چند محل ضروري تشخيص دهد مي تواند در آن محل اقدام به نشر آگهي نمايد.

تبصره(2): نحوه تهيه ليست واجدين شرايط شركت در مناقصه محدود به شرح ذيل مي باشد:

-         تشخيص صلاحيت براساس ميزان سرمايه،ماشين آلات و لوازم كار، نوع تكنولوژي و استانداردهاي مورد عمل،كادر فني وتخصصي، سابقه كار وساير شرايطي بعمل خواهد آمد كه به اقتضاي معامله از طرف   تعيين مي شود.

2-6: آگهي مناقصه و يا دعوتنامه بايد حداقل حاوي موارد زير باشد:

1-2-6 : ذكر كليه مشخصات و شرايط مورد معامله بنحو مناسب در آگهي يا دعوتنامه .

2-2-6 : تعيين مدت زمان لازم از تاريخ آخرين انتشار آگهي يا دعوتنامه جهت ارسال مدارك يا مراجعه به   تعاوني بمنظور اخذ مدارك شركت در مناقصه.

3-2-6: قيد اختيار     تعاوني در رد يا قبول پيشنهادات .

4-2-6: تعيين ميزان سپرده يا تضمين شركت در مناقصه.

5-2-6: تعيين ميزان تضمين انجام تعهدات و ترتيب دريافت و استرداد آن.

6-2-6: تعيين حداكثر مهلت بررسي پيشنهادات و برنده مناقصه.

7-2-6: ذكر ميزان پيش پرداخت (حداكثر 25% مبلغ پيمان) و تعيين نوع تضمين مربوطه.

8-2-6: تعيين مدت و نحوه تحويل كالا يا اجراي كار بر حسب مورد به نحو مناسب.

9-2-6: اخذ پيشنهادات در پاكتهاي سربسته.

تبصره يك : هنگام تنظيم قرارداد بايستي معادل 10% كل مبلغ مورد معامله را بمنظور تشخيص حسن انجام كار بصورت تضمين نامه بانكي و يا سفته از پيمانكار ( فروشنده) دريافت نمود و در صورت اخذ سفته شركت تعاوني موظف است در هر پرداخت 10% از مبلغ صورت وضعيت را بعنوان سپرده حسن انجام كار و ساير كسورات قانوني از قبيل ماليات، بيمه تأمين اجتماعي و ... كسر نموده و مابقي را در وجه پيمانكار بپردازد. 50% از كسورات حسن انجام كار در هنگام تحويل موقت و 50% مابقي در زمان تحويل قطعي قابل استرداد مي باشد.

كسورات قانوني نيز بايستي به حسابهاي اعلام شده از طرف مراجع ذيصلاح واريز گردد.

تبصره2- در صورتيكه در مدت مقرر پيشنهادي نرسيده باشد ،   ميتواند تشريفات مناقصه را تجديد و يا موضوع را جهت اخذ تصميم به مجمع عمومي ارجاع نمايد.

3-6- روش بررسي پيشنهادات و تعيين برنده مناقصه بصورت زير صورت ميگيرد:

   پاكتهاي رسيده را افتتاح و پس از بررسي پيشنهادات از نظر كامل بودن مدارك و رعايت شرائط كمترين قيمت پيشنهادي را كه در بين پيشنهادات مورد قبول وجود دارد قيمت عادلانه  تشخيص داده بعنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود.

تبصره(1): قيمت عادلانه كار قبل از افتتاح پاكتها توسط كارشناس فني   تعاوني يا كارشناسان ديگر به انتخاب  تعيين مي شود در صورتيكه قيمتهاي پيشنهادي با قيمت عادلانه كار تفاوت قابل توجهي داشته باشد  پس از اخذ استعلام از حداقل سه فروشنده اصلي، برنده مناقصه را اعلام خواهد نمود.

تبصره2- در صورتيكه فقط يك پيشنهاد رسيده باشد  ميتواند از طريق استعلام بهاءاخذ قيمت نموده و برنده را تعيين كند.

تبصره 3- در موارديكه بيش از يك نوع كالا يا كار يكجا به مناقصه گذاشته شده باشد   ميتواند با توجه به شرايط قيد شده در مدارك مناقصه نسبت به تعيين برنده كل مناقصه يا برنده جزئي از مناقصه ( هر يك از كالاها و خدمات) اقدام نمايد.

تبصره 4-   ميتواند برنده اول و برنده دوم مناقصه راتعيين كند. در اينصورت سپرده يا تضمين برنده دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده اول و اخذ تضمين انجام تعهدات ، مسترد خواهد شد. چنانچه برنده اول از تاريخ ابلاغ نتيجه ظرف مدت مقرر نسبت به سپردن تضمين انجام تعهدات و انجام معامله اقدام نكند سپرده يا تضمين شركت در مناقصه اول به نفع  تعاوني ضبط ميشود.

تبصره 5- علاوه بر روش پيمانكاري عادي، ساير روشهاي اخذ خدمات عمده از پيمانكاران و خريد كالا
( واردات ) با تصويب
  صورت خواهد گرفت.

در اين رابطه هيئت مديره موظف است دستورالعملهاي خاص مورد نياز را تهيه و به مجمع عمومي ارائه نمايد.

ماده هفت: تحويل كالا يا كار در معاملات جزئي رأساً بوسيله انباردار و يا تحويل گيرنده كار يا خدمت حسب مورد،
در معاملات متوسط و عمده بوسيله هيئتي مركب از مسئول تداركات، مديرعامل و نماينده
  انجام خواهد شد.

 

بخش چهارم- روش انجام معاملات فروش و ارائه خدمات

ماده هشت: فروش جزئي در   تعاوني پس از تصويب نرخ سود توسط   طبق روال عادي   تعاوني صورت خواهد گرفت. ارائه خدمات و كار جزئي طبق روال عادي و پس از تصويب مديرعامل انجام ميشود.

ماده نه :فروش متوسط و عمده پس از تأييد مديرعامل و تصويب   انجام مي شود.

تبصره 1: در صورتيكه انجام فروش كالا و خدمات در راستاي وظايف اصلي   تعاوني نباشد، انجام معامله از طريق انجام تشريفات مزايده و با عقد قرارداد خواهد بود.( موارد مشمول اينگونه معاملات ، فروش ضايعات، دارائيهاي مستعمل،املاك ومستغلات، ماشين آلات و وسايل نقليه و... ميباشد).

 9-1- روش برگزاري مزايده فروش متوسط وعمده از طريق انتشارآگهي مزايده در روزنامه هاي كثيرالانتشار خواهد بود.  رعايت نكات زير د رمزايده الزامي است:

1-     انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار از يك تا سه نوبت بنا به تشخيص هيئت مديره.

2-     درج اطلاعات كلي در مورد نوع ومشخصات و ميزان كالا.

3-     تعيين بهاي پايه فروش توسط   براساس قيمتهاي روز با استعلام بهاء يا ارزيابي توسط كارشناس منتخب و معامله با خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد مي نمايد.

4-     مردود شناختن كليه پيشنهادات واصله كمتر از قيمت پايه و تجديد مزايده.

5-     دريافت بهاي فروش قبل ا زتحويل كالا.

6-     رعايت شرايط و مقررات تشريفات مناقصه طبق مفاد ماده شش اين آئين نامه تا آنجا كه با عمل مزايده و ساير شرايط مربوطه منطبق باشد.

9-2- در صورتيكه انجام عمل مزايده به تشخيص مديرعامل و تصويب   ميسر و يا به مصلحت نباشد ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام داد. مشروط بر آنكه موضوع در اولين مجمع عمومي مطرح و مورد تصويب واقع شود. در اين صورت    نحوه انجام اينگونه معاملات را در هر مورد با كسب نظر مجمع عمومي اعلام خواهد نمود.

تبصره (1): فروش كالاها در اشكال معاملات متوسط و عمده به اعضاء هيئت مديره و اقربا آنان ممنوع ميباشد.

ماده ده نرخ خدمات جزئي توسط هيئت مديره به مديرعامل ابلاغ و طبق روال معمول  تعاوني انجام ميشود و نرخ خدمات متوسط و عمده پس از تصويب   جهت اجرا به مديرعامل ابلاغ ميگردد.

 

 


 

شرح اطلاعيه
نويسنده اطلاعيه
1395/04/19 تاريخ
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
Powered by DorsaPortal