به سایت شرکت تعاونی مسکن کارکنان فولاد مبارکه اصفهان خوش آمدید
آمار بازدیدکنندگان
تعداد بازدید امروز 4
تعداد بازدید دیروز 43
تعداد کل بازدید 274830
تعداد کاربران بر خط 0
تعداد کاربران لاگین بر خط 0
'NoData' not found in DataDic
اطلاعیه
اساسنامه پيشنهادي مجتمع مسكوني فدك اصفهان
اساسنامه پيشنهادي مجتمع مسكوني فدك اصفهان فايل
منبع اطلاعيه
به نام خدا
اساسنامه پيشنهادي مجتمع مسكوني فدك اصفهان
فصل اول – مقدمه
موضوع – نام – آدرس – اعضا
ماده اول – موضوع و نام
اين اساسنامه به منظور حفظ و اداره آپارتمانها و قسمتهاي مشترك ساختمانهاي مجتمع مسكوني فدك اصفهان
(شامل آپارتمانها، پاركينگ ها، فضاي سبز و همچنين تأسيسات و متعلقات و ملحقات مربوط به آن) بنام مجتمع
مسكوني فدك اصفهان تنظيم مي گردد كه از اين پس در اين اساسنامه به طور اختصار مجتمع، ناميده خواهد شد.
كليه مالكان و مستأجران مكلف به رعايت مفاد اين اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و مصوبات هيئت مديره
خواهند بود .
ماده دوم- آدرس مجتمع
آدرس مجتمع اصفهان – خيابان هشت بهشت شرقي – خيابان همدانيان - مجتمع مسكوني فدك اصفهان
مي باشد.
ماده سوم – اعضاء مجتمع
مالك هر آپارتمان عضو مجتمع بوده و داراي كليه حقوق مالكيت و متعهد به اجراي كليه تكاليف مندرج در اين
اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه مي باشد.
فصل دوم – تشكيلات اداري
ماده چهارم – اركان اداره مجتمع
اركان اداره مجتمع عبارت است از مجامع عمومي (عادي و فوق العاده ) – هيئت مديره و بازرسين .
ماده پنجم – مجامع عمومي
مجمع عمومي از اجتماع مالكيت واحدهاي مسكوني تشكيل مي گردد و در صورتي كه هر واحد مسكوني داراي
چند مالك باشد مالكين يك نفر نماينده از بين خود براي شركت در مجمع عمومي تعيين خواهند نمود.
تبصره 1- هر يك از مالكين واحدهاي مسكوني مي توانند به شخص ديگري وكالت كتبي معتبر براي شركت در
جلسات عمومي بدهند مالك صغير يا غير رشيد بوسيله قيم يا نماينده قانوني خود در جلسات شركت مي نمايد
هر فرد مي تواند وكالت سه نفر را نيز بپذيرد.
تبصره 2- منظور از وكالت نامه معتبر وكالت نامه كتبي است كه در دفترخانه اسناد رسمي و يا دفتر هيئت مديره
مجتمع و در حضور يكي از اعضاء هيئت مديره تنظيم و امضاي موكل توسط عضو مزبور تأييد شده باشد .
2
تبصره 3- مستأجرين يا رهن كنندگان واحدها در صورت دارا بودن اجاره نامه رسمي، وكيل مالك در جلسات
محسوب ميگردند.
تبصره 4- درصورتيكه يكي از مالكين داراي شخصيت حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به
شخصيت هاي حقوقي، بايد معرفي شود.
ماده ششم – انواع مجامع عمومي
مجامع عمومي بر دو گونه است :
-1 مجامع عمومي عادي
-2 مجامع عمومي فوق العاده
ماده هفتم – مجمع عمومي عادي
بنا به دعوت رئيس هيئت مديره مجتمع، هر شش ماه يك بار تشكيل ميشود. دعوت به شركت در مجامع به
وسيله دعوتنامه كتبي كه لااقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع جهت مالكين ارسال خواهد شد، به عمل مي آيد.
در دعوت نامه علاوه بر زمان و محل جلسه، دستور جلسه نيز بايستي قيد گردد. دعوت نامه به آدرس واحد در
مجموعه ارسال خواهد شد. چنانچه مالكين در محلي، به جز نشاني خود در مجتمع، ساكن باشند موظفند رسماً و
با اخذ رسيد آدرس خود را به هيات مديره اعلام نمايند. درغير اين صورت هيات مديره وظيفه اي جهت تفتيش
درخصوص نشاني مالكين ندارند. همچنين يك نمونه دعوت نامه در تابلو اعلانات مجتمع نصب خواهد شد .
تبصره 1 : به منظور اطمينان از اطلاع رساني به ساكنين ، اطلاع رساني از طريق فضاي مجازي نيز انجام ميگردد.
لذا مالكين موظف به اعلام آخرين تغييرات تلفن همراه خود به هيئت مديره بصورت رسمي و با اخذ رسيد
ميباشند.
ماده هشتم – حد نصاب در مجمع عمومي
براي رسميت يافتن مجمع عمومي، حضور بيش از نصف مالكين واحدهاي مسكوني مجموعه و يا نمايندگان قانوني
آنها ضروري است و در صورت عدم حصول اكثريت، جلسه مجدد با هر تعداد، حداكثر پانزده روز بعد تشكيل
خواهد شد كه اين جلسه با هر تعداد شركت كننده رسمي و قانوني خواهد بود.
ماده نهم – تصميمات در مجامع
تصميمات در مجامع عمومي با اكثريت آراي در جلسه و با رعايت مفاد ماده هشت، معتبر خواهد بود.
ماده دهم – مجمع عمومي فوق العاده
مجمع عمومي فوق العاده در هر موقع بنا به دعوت هيئت مديره يا بازرسين و يا به درخواست بيش از يك سوم
كل مالكين ( يكصد و هشتاد و شش نفر يا بيشتر از كل مالكين آپارتمانهاي مسكوني) تشكيل مي گردد. در اين
صورت طريقه دعوت و حصول اكثريت و رسميت جلسه طبق مواد 7 و 8 اين اساسنامه خواهد بود.
3
ماده يازدهم – ترتيب اداره جلسات مجمع عمومي
رياست كليه مجامع عمومي مجتمع بر عهده رئيس هيات مديره مي باشد.
ماده دوازدهم – حقوق و وظايف مجامع عمومي عادي
حقوق و وظايف مجامع عمومي عادي عبارت است از :
12-1 : تعيين هيئت مديره شامل پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل براي مدت يكسال.
12-2 : انتخاب دو نفر به عنوان بازرسين اصلي و يك نفر بازرس علي البدل براي مدت يكسال.
12-3 : رسيدگي و تأييد صورتهاي مالي سال گذشته.
12-4 : تأييد و تصويب برنامه فعاليت ها و بودجه پيشنهادي هيئت مديره براي مدت يكسال كه از اول فروردين
شروع و در آخر اسفندماه سال به پايان مي رسد . سال اول مالي از تاريخ افتتاح حساب بنام مجتمع در يكي از
بانكها لغايت پايان اسفند همان سال مي باشد.
12- : اتخاذ تصميم براي انجام كارهاي لازم در جهت زيباسازي محيط و تأمين رفاه و آسايش عمومي . 5
12-6 : اتخاذ تصميم در ايجاد صندوق اندوخته جهت نوسازي و بازسازي تأسيسات و ساختمانها و انجام
هزينه هاي سرمايه اي براساس پيشنهادات هيئت مديره.
12-7 : طرح و تصويب پرداخت پاداش با پيشنهاد هيئت مديره به هر يك از افرادي كه در اداره امور مربوط به
مجتمع خدمات شايان انجام داده اند با پيشنهاد هيئت مديره.
12- :تصويب اساسنامه و تغيير و اصلاح آن به پيشنهاد هيئت مديره يا بازرسين و يا درخواست كتبي و امضاء 8
شده حداقل يك سوم از كل مالكين .
ماده سيزدهم – تصميماتي كه در مجامع عمومي مطابق مقررات اين اساسنامه اتخاذ مي گردد نسبت به مالكين
غايب و مخالف نيز نافذ و لازم الاجرا مي باشد.
ماده چهاردهم – بحث درباره موضوعات خارج از دستور جلسه در مجامع عمومي پس از طرح و اتمام دستور
جلسه مجمع مجاز است و هيئت مديره و مدير مجتمع تا پايان جلسه حضور داشته ، توضيحات و پاسخ سوالات
حاضرين را ارائه مي كنند.
ماده پانزدهم – حقوق و وظايف مجمع عمومي فوق العاده
حقوق و وظايف مجمع عمومي فوق العاده عبارت است از :
15-1 : هرگونه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه
15-2 : عزل هر يك از اعضاي هيئت مديره و يا بازرسين كه خدمات آنان رضايت بخش نبوده و جايگزين نمودن
آنها
4
15-3 : ساير اموري كه مطابق اين اساسنامه از وظايف مجمع عمومي عادي نمي باشد و در دستور جلسه مجمع
عمومي فوق العاده قيد گرديده باشد.
ماده شانزدهم – طرز تشكيل هيئت مديره
هيئت مديره در نخستين جلسه از بين اعضاء اصلي خود يك نفر را به سمت رئيس و يك نفر را به سمت نايب
رئيس، يك نفر را به سمت خزانه دار و يك نفر را به سمت دبير هيئت مديره با اكثريت آراء انتخاب مي نمايند.
رياست جلسات هيئت مديره با رئيس و در غياب او با نايب رئيس خواهد بود. تهيه و تنظيم صورتجلسه هيئت
مديره به عهده دبير مي باشد .
ماده هفدهم – رسميت جلسات و اعتبار تصميمات
هيئت مديره حداقل پانزده روز يكبار تشكيل جلسه خواهد داد و جلسات فوق العاده نيز به هنگام ضرورت بنا به
دعوت رئيس يا نايب رئيس يا مدير مجتمع تشكيل مي گردد. رسميت جلسات با حضور اكثريت اعضاء اصلي
هيئت مديره بوده و كليه تصميمات متخذه با راي اكثريت معتبر خواهند بود.
تبصره 1 : كليه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار و چكهاي صادره از حساب جاري با دو امضاء رئيس هيئت مديره و
خزانه دار و با مهر مجتمع، معتبر خواهد بود.
ماده هجدهم – اعضاي علي البدل هيئت مديره
در صورت فوت يا استعفاء و يا غيبت يك يا دو نفر از اعضاء اصلي (غيبت بدون عذر موجه بيش از سه بار متوالي و
شش جلسه متناوب) عضو علي البدل، جانشين عضو اصلي خواهد گرديد و به دعوت رئيس يا نايب رئيس در
جلسات هيئت مديره شركت خواهد نمود. در صورت بروز موارد فوق براي بيش از دو نفر از اعضاي هيئت مديره
بايد جهت انتخاب هيئت مديره جديد، مجمع عمومي فوق العاده تشكيل گردد.
ماده نوزدهم – اختيارات و وظايف هيئت مديره
19-1 : تعيين يك نفر اعم از حقيقي يا حقوقي به عنوان مدير اجرائي ساختمان با انعقاد قرارداد و تعيين حق
الزحمه و تفويض اختيارات لازم جهت اداره مجتمع .
19-2 : نظارت بر عمليات مدير اجرائي ساختمان .
19-3 : تهيه گزارش لازم در خصوص عمليات انجام شده ظرف يك سال گذشته و پيشنهاد برنامه و بودجه براي
سال بعد .
19-4 : دعوت مجامع عمومي اعم از عادي و يا فوق العاده و تهيه دستور جلسات و تنظيم پيشنهادات
19- : تعيين و انتخاب وكيل دعاوي براي انجام امور حقوقي مجتمع با انعقاد قرارداد و تفويض اختيارات لازم و 5
پرداخت حق الوكاله در صورت لزوم.
19-6 : بركناري ، لغو و يا تمديد قرارداد استخدامي مدير اجرائي ساختمان .
5
19-7 : انعقاد قراردادهاي لازم جهت نگهداري و بهره برداري از كليه تاسيسات و تجهيزات بخش مسكوني با
رعايت حقوق و منافع مالكين .
19- : اجرا و نظارت بر اجراي مصوبات مجمع عمومي 8
19-9 : برنامه ريزي و تصويب مقررات لازم در جهت امنيت و آسايش و حفظ منافع مالكين در محدوده اساسنامه
تبصره 1 : سرپرستي امور مالي و تنظيم گزارش مالي ساليانه به عهده خزانه دار خواهد بود كه پس از تأييد هيئت
مديره جهت بررسي به بازرسين تسليم خواهد گرديد.
تبصره 2 : هيئت مديره بايد حداقل هر ماه يكبار جلسه عادي تشكيل دهد و در صورت لزوم جلسات فوق العاده
به دعوت رئيس هيئت مديره برگزار خواهد شد.
تبصره 3 :پس از انتخاب هيئت مديره جديد هيئت مديره قبلي موظف است حداكثر 15 روز كليه اسناد ومدارك
ودفاتر و تجهيزات ولوازم محل كار با تنظيم صورت جلسه با هيئت مديره جديد تحويل وتحول نمايد.
19- : برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي لازم براي بهبود و ارتقاي مجتمع 10
19-11 : رسيدگي به امور مالي مجتمع و تهيه و تنظيم ترازنامه ساليانه متني بر گزارشات خزانه دار براي ارائه به
بازرسين و تقديم به مجمع عمومي جهت تصويب حداكثر تا پايان فروردين ماه هر سال.
19-12 : اجراي مفاد اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي عادي وفوق العاده.
19-13 :نظارت بر كارهاي مستخدمين موسساتي كه در امر نگهداري تاسيسات مجتمع مسئول مي باشند.
19-14 :استخدام واجراي مستخدمين مجتمع به پيشنهاد مدير اجرايي ساختمان.
19-15 :پرداخت كليه هزينه ها و حقوق مستخدمين.
19-16 :تعيين هزينه هاي عمومي مشترك و تعيين سهم واحدهاي مسكوني و نحوه پرداخت و ابلاغ آن.
19-17 :اتخاذ تصميم در مورد هر نوع بهره برداري از فضاي عمومي.
ماده بيستم – وظايف مدير اجرائي ساختمان
20-1 : مدير اجرائي ساختمان به همراه خزانه دار به كليه امور مالي مجتمع رسيدگي نموده و يك الي دوماه قبل از
تشكيل مجمع عمومي ترازنامه مجتمع را تنظيم و براي ارائه به مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم خواهند نمود
20-2 : نظارت بر حسن انجام كار شركت هاي طرف قرارداد طبق مفاد قرارداد هاي منعقده
20-3 : بكار گماردن و پيشنهاد عزل و نصب مستخدمين مجتمع به هيئت مديره
20-4 : بازديد از تاسيسات و مشاعات و بلوك ها به منظور رفع معايب.
20- : برآورد كل هزينه سالانه مجتمع و ارائه آن به هيئت مديره به صورت مكتوب. 5
6
20-6 : ارائه گزارش ماهيانه وضعيت مجتمع به هيئت مديره .
20-7 : مدير اجرائي ساختمان موظف است كليه امور اداري و جاري مجتمع مسكوني را بر طبق مقررات و مصوبات
هيئت مديره و مفاد اين اساسنامه انجام دهد.
20- : مدير اجرايي ساختمان در اداره امور مجتمع اعم از اداري ومالي و قضايي، مجري مصوبات وتصميمات هيئت 8
مديره بوده و در برابر هيئت مديره مسئول مي باشد.
20-9 : مدير اجرايي ساختمان نماينده قانوني مجتمع، نزد مراجع قضايي،انتظامي، شهرداري و دارايي بوده و مي
تواند با اجازه هيئت مديره در صورت نياز با انتخاب وكيل نسبت به طرح دعاوي و يا جوابگويي به دعاوي مطروحه
جهت حفظ حقوق مجتمع اقدام نمايد.
20- : مدير اجرايي ساختمان در صورت دعوت شدن درجلسات هيئت مديره شركت مي نمايند و نظر مشورتي 10
خود را اظهار مي دارد ولي حق راي ندارد.
20-11 : هر گاه مدير اجرايي ساختمان امري را كه انجام آن ضرورت دارد اما خارج از حدود اختيارات و صلاحيت
خود تشخيص دهد مراتب را در اولين جلسه به هيئت مديره و در صورت نياز فوري به رييس هيئت مديره گزارش
نمايد.
20-12 : مدير اجرايي ساختمان ملزم به اجراي قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه هاي مربوطه ، و تنظيم مقرراتي
كه در اجراء قانون مزبور بايد به تصويب هيئت مديره برسد مي باشد.
20-13 : سعي و مراقبت در تنظيم و برقراري روابط اجتماعي و اصول اخلاقي كه بين مالكين و ساكنين مجموعه
بايد موجود باشد و همچنين رفع مشكلات و مناقشات احتمالي بين آنان .
20-14 : تهيه و توزيع دستورالعمل هاي لازم براي بهره برداري از تاسيسات فني داخل آپارتمانها و مراقبت هائي
كه براي حسن استفاده از آن با كسب نظر هيئت مديره بايد مراعات شود .
20-15 : تهيه و تنظيم ضوابط و مقرراتي كه براي حفظ و مراقبت و بهره برداري صحيح از فضاهاي مشترك ضروري
به نظر مي رسد. اين مقررات پس از تصويب هيئت مديره قابل اجرا خواهد بود.
20-16 : مطالبه و مراقبت در وصول حق السهم مالكين از بابت هزينه هاي مشترك و عمومي براساس مصوبات
مجامع عمومي و با توجه به قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه هاي مربوط به حساب مجتمع .
20-17 : سعي در حفظ حقوق اختصاصي مالكين و همچنين اتخاذ تدابير لازم براي استفاده عموم مالكين از
فضاهاي مشترك و قسمتهاي عمومي.
20-18 : تهيه و تنظيم دفاتر لازم براي ثبت فهرست مالكين و ساكنين و همچنين برگهاي حضور در مجامع و انجام
كليه امور اداري مجتمع .
7
20-19 : نظارت بر حفظ و نگهداري ونظافت و تعمير و ترميم فضاها و قسمتهاي مشترك شامل : راهروها –
پاركينگ ها– پشت بام – محوطه فضاي سبز و وروديهاي مجتمع ، ورودي هاي آسانسورها و سرسراها و ساير
قسمتهاي ساختمان كه بطور اختصاصي به كسي تعلق نداشته باشد.
20-20 : نظارت بر كار بهره برداري ، نگهداري و سرويس تاسيسات فني عمومي مجموعه شامل : موتورخانه و
ضمائم آن – مراكز حرارتي – مركز تهويه مطبوع – شبكه آب سرد و گرم – شبكه فاضلاب و آب باران – شبكه
آبرساني – شبكه گاز ، برق و تلفن – موتورخانه اضطراري و ايستگاه آتش نشاني و ساير تاسيسات فني كه در
اماكن غير اختصاصي كار گذاشته شده است .
20-21 : تهيه و تنظيم برنامه كار و ايجاد قراردادهاي لازم به منظور انجام وظايف مندرج در بندهاي فوق و
همچنين قرارداد بيمه كلي ساختمان براساس قانون تملك آپارتمانها در حدود اختياراتي كه در صورت لزوم از
طرف هيئت مديره به او تفويض مي شود.
20-22 : تهيه و تدوين برنامه هاي لازم براي خريد و انبار كردن قطعات يدكي مورد نياز تاسيسات فني طبق اصول
و قوائد فني و پس از تصويب هيئت مديره
20-23 : انتخاب و معرفي كاركنان لازم (مانن نگهبان ، مسئول نظافت ، باغبان و ... ) به هيئت مديره و تعيين
حدود وظايف و مسئوليتهاي هر يك .
20-24 : مكاتبه و مراجعه به ارگانهاي دولتي و شهرداري و يا هر شخص حقيقي يا حقوقي ديگر براي حل و فصل
مسائلي كه به منافع عموم مالكين مجموعه مربوط باشد.
20-25 : راهنمائي مالكين يا ساكنين و تشريك مساعي با آنها براي تعمير و ترميم خرابيهاي حاصله در قسمتهاي
اختصاصي (هزينه اينگونه تعميرات به عهده خود مالكين خواهد بود. )
20-26 : انجام و اجراي كليه اقدامات فوري براي مثال در مواقعي كه حريق رخ دهد اعم از اينكه در قسمتهاي
اختصاصي يا عمومي باشد .
20-27 : اقدام به رفع اتفاقاتي كه از نظر قطع آب و برق و گاز و غيره ممكن است در مجموعه رخ دهد.
20-28 : انجام ساير اموري كه در بهبود امور حفاظت و نظافت و نگهداري و زيباسازي مجموعه موثر باشد با
تصويب هيئت مديره .
20-29 : مديراجرايي ساختمان موظف است در پايان مدت قرارداد يا فسخ آن، كليه دفاتر و اوراق و پرونده هاي
اداري و استخدامي مجتمع را به شخصي كه از طرف هيئت مديره تعيين مي شود تحويل و مفاصا حساب دريافت
نمايد.
تبصره: بايگاني تمام گزارشات ساليانه ، ترازنامه ساليانه ، مصوبات مجمع عمومي، تصميمات جلسات هيئت مديره
و همچنين تمام قراردادها و مدارك مربوط به مجتمع بر عهده خزانه دار است.
20-30 : مدير اجرايي ساختمان به همراه خزانه دار موظف به ارائه گزارش شفاف ماهيانه از كليه درآمدها و
هزينه هاي انجام شده و موجودي حساب ساختمان در تابلوي اعلانات مجموعه تا دهم ماه بعد مي باشد.
8
20-31 : قصور در انجام وظايف توسط مدير اجرائي ساختمان به منزله بي مسئوليتي شخص مربوطه بوده و ضرر و
زيان ناشي از اين كوتاهي به عهده مدير اجرائي ساختمان است و از طرق قانوني قابل پيگيري است.
ماده بيست و يكم – تعهدات خارج از محدوده اختيارات مندرج در اين اساسنامه تعهد شخصي مدير اجرائي
ساختمان تلقي مي گردد و براي مجتمع الزام آور نمي باشد و به هيچ عنوان نبايد مانع انجام وظايف وي در برابر
مجتمع باشد.
ماده بيست و دوم- نحوه دريافت هزينه ها
پرداخت هزينه هاي آپارتمان توسط مالك يا مستأجر آن، بستگي به قرارداد تنظيم شده بين آنها دارد. چنانچه
مالك طبق قرارداد از پرداخت هزينه خودداري نمايد، مستأجر م يتواند آن را از اجاره بها كسر كند. چنانچه
مستأجر از پرداخت هزينه خودداري نمايد، مدير اجرائي ساختمان حق دارد براي دريافت آن به مالك مراجعه
كند.
الف- الزامي بودن پرداخت هزينه هاي مشترك
بر اساس ماده 4 قانون تملك آپارتمانها، پرداخت هزينه هاي مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا
نگيرد الزامي است، حتي اگر يكي از ساكنين از برخي از قسمتهاي مشترك استفاده نمي كند باز هم بايد
هزينه هاي مربوط به آن قسمت را بپردازد.
بنابراين به عنوان مثال اعتراض طبقات همكف مبني بر اينكه با توجه به عدم استفاده از آسانسور، شارژ آن و يا
هزينه تعمير آن نبايد از ايشان مطالبه مي شود ، قابل پذيرش نيست، زيرا آسانسور جزو قسمت هاي مشترك
آپارتمان است و هزينه هاي آن متوجه همه ساكنين است ولو اينكه هرگز از آن قسمت مشترك استفاده اي نكنند.
ب- ماده 10 قانون تملك آپارتمانها:
در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از آپارتمان از پرداخت سهم خود از هزينه هاي مشترك ، از طرف مدير
اجرائي ساختمان ،اظهار نامه اي با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز آن ارسال مي شود .هرگاه مالك يا استفاده كننده
ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد ، مدير يا مديران مي توانند به تشخيص خود و با
توجه به امكانات ساختمان، از دادن خدمات مشترك از قبيل سيستم سرمايش و گرمايش ، تهويه مطبوع، آب
گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري كنند و در صورتيكه مالك همچنان اقدام به تسويه حساب نكند اداره ثبت
محل آپارتمان به تقاضاي مدير اجرائي و يا هيئت مديره، براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده،
اجرائيه صادر خواهد كرد.
تبصره 1 : دريافت هاي مجتمع بابت سهميه مالكين از هزينه هاي مشترك و ساير درآمدهاي احتمالي به حساب
مخصوصي كه با اين منظور در بانك افتتاح مي شود واريز گرديده و برداشت از اين حساب فقط با امضاي صاحبان
امضاء مجاز مجتمع انجام خواهد گرفت (مالكين در مقابل پرداختهاي خود رسيد دريافت خواهند نمود). گشايش
حساب پشتيبان و سپرده گذاري جهت كسب منافع مترتب براي مجتمع بلامانع است.
9
تبصره 2: بازاي هر ماه تاخير در پرداخت شارژ 3% ديركرد از عضو دريافت خواهد شد.
تبصره 3: چنانچه مستاجري حق شارژ خود را نپردازد و يا اقدام تخريبي و مضر انجام دهد علاوه بر اقدام قانوني
وفق ماده 21 ، موجر موظف به جبران و پرداخت معوقه وخسارت بوده و مدير اجرائي ساختمان و هيات مديره حق
دارند با ارجاع امر به مقام قضايي و كسب دستور موقت ، از اسكان مستاجر جديد موجر تا تمكين جلوگيري بعمل
آورند.
ماده بيست و سوم – وظايف بازرسين
بازرسين نحوه انجام وظايف هيئت مديره و مدير اجرائي ساختمان را رسيدگي نموده و نسبت به صحت
صورت حسابها و ترازنامه هاي تسليمي از طرف هيئت مديره به مجمع عمومي اظهار نظر و گزارش لازم را تهيه
مي نمايند.
تبصره 1: ترازنامه مجتمع پس از تأييد هيئت مديره به بازرسين تسليم و بازرسين پس از رسيدگي كه حداكثر
ظرف مدت پانزده روز انجام خواهد گرفت ، گزارش لازم را تنظيم و به مجمع عمومي تسليم خواهند نمود.
تبصره 2: بازرسين در هر موقع كه لازم بدانند مي توانند به دفاتر حسابداري مجتمع مراجعه نمايند.
ماده بيست و چهارم – بازرس علي البدل
در صورت فوت يا استعفاء و يا عدم امكان انجام وظيفه هر يك ازبازرسين اصلي ، بجاي ايشان بازرس علي البدل
انجام وظيفه خواهد نمود.
فصل سوم – قسمتهاي اختصاصي و مشترك مجتمع
الف- قسمتهاي اختصاصي
ماده بيست و پنجم – تعريف قسمت هاي اختصاصي
قسمتهايي از بنا اختصاصي تلقي مي شود كه عرفاً براي استفاده انحصاري هر مالك يا نماينده او تخصيص يافته
باشد كه عبارتند از: اصل آپارتمان، انباري اختصاصي و پاركينگ اختصاصي كه با شماره مشخص شده اند .
ب- قسمتهاي مشترك
ماده بيست و ششم – تعريف قسمتهاي مشترك
قسمتهائي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه بطور مستقيم و يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي
باشد، قسمتهاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري بر آنها قائل شد .
اهم قسمتهاي مشترك عبارتند از :
26-1 : زمين محوطه شامل قسمتهائي كه مستقيماً زيربنا قرار گرفته و يا بوسيله پايه و اسكلت ساختمان به آن
مربوط مي گردد اسكلت و سفت كاري بنا همچنين ديوارهاي اصلي و پوشش هاي زير كف و ديوارهائي كه
قسمتهاي مختلف را از هم جدا مي كند.
10
26-2 : سالن اجتماعات مجموعه شامل كليه ديوارها و پنجره ها و تاسيسات داخلي آن – كليه ديوارها و
پنجره هاي خارجي محوطه ساختمان – تاسيسات خارجي مربوط به حفظ و نگهداري بنا و اشجار و گلها .
26-3 : لابي هاي ورودي – سرسراها – پله ها و پاگردها – راهروهاي غير اختصصاي و راهرو پاركينگ و ساير
مكانهائي كه مورد استفاده عمومي قرار مي گيرد ، فضاي سبز داخلي و خارجي و حصارهاي اطراف
26-4 : دفاتر كار هيئت مديره و مدير اجرائي ساختمان و ساير كاركنان مجتمع و اطاق هاي مربوط به نگهبانها و
ساير خدمه.
26- : درهاي ورودي به محوطه زمين فضاي همكف همراه با پاسيوها و ورودي ساختمان و سرسراها. قسمت هاي 5
عمومي پاركينگ ها – راهروها –دربهاي ضد حريق– آسانسورها و وسائل بالابرنده و متعلقات آنها و نيز كل
پشت بامها .
26-6 : وسائل و تاسيسات عمومي شامل لوله كشي داخلي و خارجي براي آب و فاضلاب – موتور برق اضطراري –
دستگاه حرارت مركزي – تهويه و لوازم مربوطه – ديگهاي بخار – دستگاه هاي حرارت مركزي و سرويس هاي كه
جهت استفاده همگاني تهيه شده است . كابلها و كابين هائي كه دستگاه هاي مختلف در آن قرار دارند ، وسائل
تأمين روشنائي – تلفن و وسائل خبري ( به استثناي دستگاه هاي تلفن اختصاصي ) – شيرهاي آتش نشاني –
رگولاتور گاز طبيعي – آنتن مركزي تلويزيون و كنتورهاي عمومي و بالاخره كليه اماكن و وسائلي كه كاربرد آن
متعلق به عموم اعضاء مجتمع مي باشد.
26-7 : نماي ساختمان يعني تمام قسمتهايي از ساختمان كه از بيرون واحدها ديده مي شود.
ماده بيست و هفتم- مالكيت قسمتهاي مشترك
قسمتهاي مشترك در مالكيت مشاع تمام مالكين است و هر مالكي به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خود
بطور مشاع در آن سهيم مي باشد.
مالكيت مشاع در قسمتهاي مشترك قابل افراز و فروش و واگذاري جداگانه نبوده و هيچيك از مالكين حق
استفاده اختصاصي از آنها را حتي بطور موقت نخواهند داشت.
تبصره: حق استفاده از فضاهاي مشترك جزء لاينفك قسمت اختصاصي بوده و بنابراين در هنگام فروش و
واگذاري يا اجاره يا اذن در استفاده از فضاي اختصاصي ،حق استفاده از فضاهاي مشترك نيز بايد ملحوظ گردد و
صرف واگذاري واحد ساختماني به شخص ثالث دليل بر واگذاري كليه حقوق مشاعي واگذارنده نسبت به قسمتهاي
اشتراكي مي باشد.
فصل چهارم- مقررات مالي
ماده بيست و هشتم: ابتداي سال مالي مجتمع اول فروردين و انتهاي آن آخر اسفندماه خواهد بود وبه استثناي
سال تاسيس كه از تاريخ تاسيس لغايت اسفند همان سال خواهد بود.
11
ماده بيست و نهم: به تشخيص هيئت مديره مبلغي به عنوان تنخواه گردان در اختيار مدير اجرايي ساختمان قرار
مي گيرد تا زير نظر هيئت مديره به مصرف نيازهاي ضروري ساختمان برسد، بديهي است كه صورتحساب مخارج
مربوطه بايستي به استحضار هيئت مديره برسد.
تبصره 1: ميزان مبلغ در هيئت مديره مصوب خواهد شد و مدير اجرايي ملزم به سپردن سفته به ميزان دوبرابر
مبلغ تنخواه خواهد بود.
تبصره 2: حداكثر زمان تسويه تنخواه به مدت يكماه مي باشد.
ماده سي ام: خريد اجناس و وسايل يا انعقاد هر نوع قرارداد تا ميزان پانصد هزار ريال بدون استعلام بهاء و بيش از
اين مبلغ تا ميزان پنجاه ميليون ريال از طريق استعلام بهاء با حداقل سه فقره استعلام در پاكت دربسته مجاز
خواهد بود ومازاد بر اين مبلغ تا سقف پانصد ميليون ريال از طريق مناقصه محدود انجام خواهد گرفت و مازاد بر
آن مبلغ از طريق مناقصه عمومي انجام خواهد گرفت.
تبصره 1: ميزان مبالغ هر ساله وبا توجه به نرخ تورم سال قبل در هيئت مديره مصوب خواهد شد.
تبصره 2: هر نوع خريد از سازمانهاي دولتي و وابسته به آن و شركتهاي انحصاري، بدون استعلام ومناقصه مجاز
خواهد بود.
ماده سي و يكم: هيئت مديره مكلف است تمامي ساختمان مجتمع را اعم از آپارتمانها، پاركينگ ها، انباريها،
قسمتهاي مشاع و ساير واحدهاي ساختماني و تاسيسات مربوطه را در مقابل آتش سوزي، انفجار و ساعقه كلا
بيمه نمايد. حق بيمه هزينه هاي مربوطه از اعتبارات مجتمع پرداخت خواهد شد.
ماده سي ودوم: نحوه دريافت شارژ
كليه مالكين ملزم به پرداخت سپرده ورودي مصوب مجمع عمومي در جهت ايجاد صندوق اندوخته مجتمع
وهزينه هاي نگه داري ماهيانه مصوب هيئت مديره مي باشند. مبلغ سپرده ورودي به ميزان ده ميليون ريال براي
95 مي باشد. /05/ هر واحد مسكوني اخذ خواهد شد. مهلت كليه مالكين جهت واريز سپرده ورودي 31
تبصره: در صورت عدم پرداخت سپرده ورودي توسط هر يك از مالكين تا تاريخ فوق الذكر به ازاء هر ماه 3% (سه
درصد) ديركرد به مبلغ فوق افزوده واخذ خواهد شد.
فصل پنجم – حقوق و وظايف مالكين
ماده سي وسوم– حقوق مالكين و وظايف آنها
مالك هر واحد ساختماني (آپارتمان ) حق استفاده كامل از آن واحد را دارد و بنا به ميل و سليقه خود مي تواند
قسمتهائي را كه در اختيار دارد مورد استفاده شخصي قرار دهد، مشروط بر اينكه به حقوق ساير مالكين و يا
منافع جمعي آنان و يا مالكيت مجتمع لطمه اي وارد نياورد .
اهم حقوق و وظايف مالكين در قسمتهاي اختصاصي و مشترك عبارتند از :
12
33-1 : ايجاد تغييرات در داخل ملك اختصاصي به ميل خود مشروط بر اينكه ديوارهاي اصلي و نماي ساختمان
تغيير نكرده و به حقوق مالكيت ديگر مالكين متعرض نباشد.
33-2 : اجاره دادن واحد مسكوني به ديگري به صورت يكجا مشروط بر ملزم نمودن مستاجر به اجراي اين
اساسنامه و تسليم رونوشت مصدق اجاره نامه به مدير اجرائي ساختمان و تعيين صريح و بدون ابهام نحوه
پرداخت حق السهم .
حق السهم مورد اشاره در صورت عدم پرداخت توسط مستاجربه عنوان طلب مجتمع از مالك واحد مسكوني،
تلقي مي گردد و نامبرده موظف به تامين و پرداخت آن مي باشد.
تبصره 1: مالكين موظف هستند قبل از اسكان مستاجر با مدير اجرايي و هيئت مديره ساختمان هماهنگي نموده و
از اسكان نفرات مجرد و امور غير مسكوني خودداري نموده وهمچنين دقت كافي و لازم را از هر لحاظ نسبت به
انتخاب مستاجر جديد لحاظ نمايند و تاييده كتبي جهت عقد قرارداد با مستاجراز هيئت مديره اخذ نمايند.
تبصره 2: هيئت مديره حق دارد با نظر مقام قضايي از اسكان مستاجر ناباب جلوگيري بعمل آورد.
33-3 : انجام كليه تعميرات لازم در قسمت اختصاصي كه مستلزم تغيير قسمتهاي مشترك باشد بايستي پس از
كسب اجازه از هيئت مديره با اطلاع مدير اجرائي ساختمان و زير نظارت و مسئوليت مهندس يا معمار منتخب
هيئت مديره ساختمان انجام پذيرد .
33-4 : استفاده از كليه وسائل و لوازم زندگي از قبيل وسائل خبري و ساير دستگاه ها با رعايت مقررات شهري و
اجتماعي .
33- : ساكنين هر واحد مسئول جبران خسارت وارد شده در اثر گرفتگي لوله هاي فاضلاب، سر رفتن آب وان يا 5
سينك به واحدهاي مجاور يا زيرين مي باشد.
33-6 : ايجاد سر و صداي غير متعارف از ساعت دو تا چهار بعدازظهر و يازده شب تا هشت صبح روز بعد ممنوع
مي باشد. صداي راديو، تلويزيون و ديگر وسايل پخش موسيقي نيز در ساعت فوق مي بايد فقط در داخل آپارتمان
محل استقرار آنها قابل شنيدن باشد.
33-7 : هرگونه كاري به خصوص كارهاي ساختماني كه ايجاد صداي ناهنجار مي نمايد، بايد با هماهنگي مديريت
اجرايي ساختمان فقط در ساعت 8و 30 دقيقه تا 13 و 30 دقيقه و همچنين 16 تا 18 و روزهاي غير تعطيل انجام
پذيرد(درروزهاي تعطيل رسمي ،انجام كارهاي ذكر شده ممنوع است.)در صورت اضطراري بودن تعميرات
ساختمان با هماهنگي مديريت اجرايي ساختمان فعاليت ها در غير اين ساعات مجاز است.
33- : نصب هرگونه سايبان، شيشه مشجر، نرده حفاظ غير متعارف و ناهمگون كه از بيرون ساختمان قابل رويت 8
باشد ممنوع مي باشد.نصب كولر و طناب رخت آويز وهر گونه وسايل ديگري در بالكن ها كه از بيرون ساختمان
قابل رويت باشد نيز ممنوع است.
33-9 : نصب هر گونه آنتن قابل رويت بر روي نما يا در بالكن واحدها ممنوع مي باشد.
13
33-10 : نگهداري سگ، كبوتر، قناري، خرگوش و بطور كلي حيوانات و پرندگان در قسمت هاي مشترك ممنوع
است اگر چه استفاده از آن مختص يك يا چند واحد باشد.
33-11 : انبار آپارتمان مختص وسايل شخصي ساكنين است. استفاده تجاري و اجاره آن به ديگران ممنوع
مي باشد.
33-12 : هر گونه دستكاري تجهيزات مشترك بدون اطلاع مديريت اجرايي ساختمان ممنوع مي باشد.
33 : باز و بسته كردن درب ورودي محوطه يا ساختمان توسط آيفون م يبايد به وسيله افراد بالغ و پس -13
ازشناسايي ، انجام پذيرد. گاهي ديده م يشود بچه ها دكمه آيفون را حتي پس از ورود، دوباره فشار مي دهند و در
نتيجه درب باز مي ماند.
33-14 : بازي كردن بچه ها در قسمت هاي مشترك در صورت تاييد هيئت مديره فقط در ساع تهاي تعيين شده
و در محل هاي مقرر مجاز مي باشد.
33-15 : مراسم آييني، جشن و سوگواري مي بايست با اجازه مديريت و پس از اطلاع به همسايه ها در سالن
اجتماعات مجتمع برگزار شود. در صورت اشغال بودن سالن، در داخل آپارتمان و با حداقل سر و صدا انجام گيرد.
از نصب بلندگو و چادر خودداري گردد.
33-16 : هر گونه پخت و پز در قسمت هاي مشترك مانند پشت بام ها ممنوع مي باشد و در داخل بخش هاي
اختصاصي نيز فقط در حد معقول مجاز است.
33-17 : سرو صداي ميهماني در حد معمول (به طوري كه موجب آزاد ديگر ساكنين نشود) حداكثر تا ساعت 24
مجاز مي باشد. در ايام هفته حداكثر تا ساعت 23 و در شبهاي تعطيل و آخر هفته مراسم بدرقه و خداحافظي
مي بايد در داخل آپارتمان – نه در لابي طبقات – انجام شود. از ميهمان ها نيز درخواست گردد در حين عبور از
محل هاي مشترك رعايت آرامش ديگران را نموده و از دويدن بچه ها و ايجاد سر و صدا ممانعت به عمل آورند. در
صورت عدم رعايت موضوع از طريق مدير و هيئت مديره تذكر و در صورت عدم انتباه و درك ضرورت وفق
مقررات قانون مجازات اسلامي به عنوان اخلال در نظم و آرامش عمومي قابل پيگيري قضايي است. هيچ كس حق
درگيري شخصي و سليقه اي ندارد.
33-18 : اتومبيل، موتور سيكلت يا دوچرخه ساكنين م يبايد فقط در محل پاركينگ اختصاصي هر واحد پارك
گردند. ورود هر گونه وسيله نقليه مهمان، شستشو، تعمير و تعويض روغن وسايط نقليه در داخل مجتمع ممنوع
است.
33-19 : كليد ورودي به مجتمع و پاركينگ ها و تراس نبايد به غير از ساكنين مجتمع داده شود.
33-20 : رعايت اخلاق و رفتار اسلامي و حسنه از اهم امور ساختمان است. مسائل رفتار ضد اخلاقي در مجتمع
ممنوع است براي مثال حضور آقايان با پيژامه يا زيرپيراهن در خارج از بخش اختصاصي ممنوع بوده و در صورت
14
مشاهده و تذكر از طريق مدير اجرائي ساختمان در صورت عدم انتباه موضوع وفق قانون مجازات اسلامي قابل
پيگيري است و كليه ساكنين موظف به همراهي در طرح شكايت و اخراج متخلف هستند.
تبصره: چنانچه متخلف مستاجر باشد علاوه بر پيگيرد قانوني مستاجر, موجر بعنوان معاونت، قابل پيگرد است.
33-21 : رعايت صرفه جويي در مصرف آب, گاز و برق مشاع وظيفه كليه ساكنين است . در صورتي كه مشاهده
گردد واحدي عمدا يا سهوا رعايت صرفه جويي را نمي نمايد علاوه بر تخلف انضباطي مدير اجرائي ساختمان حق
دارد او را مجبور نمايد كه شمارشگر نصب و يا شارژ بيشتري پرداخت كند.
33-22 : مقررات اين آيين نامه فقط در مجامع عمومي قابل تصحيح و تغيير است و اين مقررات قابل اجرا و ملاك
قانوني در دعاوي است
33-23 : قراردادن كيسه زباله و سطل آشغال در پشت درب آپارتمان، ريختن زباله و آشغال در حياط و راهروها
ممنوع است.
33-24 : هر يك از واحدهاي ساختمان فقط و فقط داراي يك پاركينگ بوده و به جز مالكين پاركينگهاي درگير
مجاز به پارك تنها و تنها يك خودرو بوده كه محل آن در صورت مجلس تفكيكي ساختمان مشخص شده و در
ساختمان نيز با نصب پلاك معين گرديده است. پارك خودرو در غير از پاركينگ اختصاصي هر واحد و همچنين
پارك خودرو در محلهاي مشاع درون پاركينگ (كه به منظور راحتي تردد و دور گرفتن خودروها در نظر گرفته
شده است) ممنوع است.
33-25 : هر يك از واحدهاي ساختمان فقط و فقط يك واحد انباري داشته كه محل آن در صورت مجلس
تفكيكي ساختمان مشخص شده و در زير زمين ساختمان نيز با نصب پلاك معين گرديده است.قراردادن اشياءدر
غير از انباري اختصاصي هر واحد و همچنين در پاركينگ و مشاعات عمومي ممنوع است.
33-26 : استفاده اختصاصي از برق عمومي به غير از محل پاركينگ به هر منظور، ميزان و مدتي ممنوع بوده و
نگهبان مكلّف به ممانعت از انجام اين عمل خواهد بود.
33-27 : به منظور استفاده از سالن اجتماعات مجتمع، لازم است با مدير اجرايي ساختمان هماهنگي هاي لازم
انجام شود.
33-28 : درصورت تعميرات ساختماني و بنّايي لازم است نظافت ساختمان توسط مالك واحد مربوطه انجام شود.
33-29 : قراردادن اشياء و آسيب رساندن به پوشش عايق كف پشت بام (ايزوگام) ممنوع است و در صورت اين
اتّفاق جبران هزينه هاي تعميرات بر عهده واحد آسيب زننده مي باشد.
33-30 : زمان راه اندازي سيستمهاي گرمايش وسرمايش به ترتيب اول آبان و اول خرداد ماه هر سال مي باشد.
تعيين اين زمان بر اساس درجه حرارت هوا بر عهده هيئت مديره ساختمان است.
33-31 : اجراي مقررات فوق براي تمامي ساكنين ومالكين ساختمان الزامي است.
15
33-32 : هر يك از مالكين پيش از اجاره يا فروش ملك خود موظف است اين مقررات را به مستاجر يا خريدار
ملك اعلام نمايد.
33-33 : سهل انگاري و ريختن موادي كه باعث گرفتگي لوله هاي آب و فاضلاب ميگردد ممكن است باعث تخريب
بنا و صرف هزينه هاي زياد براي تعمير و ايجاد مزاحمت براي طبقات ديگر شود .در صورت اثبات بروز خسارت
توسط هر يك از ساكنين، وي ضامن جبران خسارت وارده مي باشد.
33-34 : رعايت كليه مقررات و آئين نامه هايي كه توسط هيئت مديره تنظيم و ابلاغ خواهد شد بر عهده ساكنين
مي باشد.
ماده سي و چهارم – نگهداري قسمتهاي اختصاصي
مالك هر واحد ساختماني بايد به هزينه خود ملك اختصاصي خود را نگهداري كرده و اشيائي را كه در اثر كثرت
استعمال فرسوده و يا از بين رفته اند تعويض نمايد، به طوري كه به استحكام و هماهنگي ساختمان خللي وارد
نيايد . در اين زمينه مراقبت مستمر از سلامت شيرهاي آب و در صورت خرابي اقدام فوري نسبت به تعمير آنها به
منظور جلوگيري از آب چكه و ريزش در كانالهاي لوله كشي و نظاير آن را ميتوان نام برد.
ماده سي و پنجم – مالك هر واحد ساختماني (آپارتمان ) نمي تواند عملي انجام دهد كه نسبت به حق مالكيت
ساير مالكين مجتمع تعارض حاصل نمايد.
اينگونه اعمال عبارتند از :
35-1 :تغيير وضع نماي بيروني و نرده ها و بطور كلي آنچه به هماهنگي و زيبائي ساختمان ارتباط داشته باشد.
( از لحاظ جنس و شكل ) حتي اگر در ملك اختصاصي قرار گرفته باشد.
35-2 : اجاره دادن قسمتي از يك واحد مسكوني ( آپارتمان).
35-3 : استفاده از واحد مسكوني به منظور ايجاد كارگاه – دفتر نمايندگي – خياطي – آرايشگاه – مهمانخانه –
محل كسب – كلاس هنري و نظاير آن و يا ايجاد مراكز خلاف اخلاق و نظم چه بطور مستقيم و چه از طريق اجاره .
35-4 : تغيير رنگ آنچه مربوط به نماي ساختمان شده و گذاشتن اشياء بدمنظره در پنجره ها و نرده ها و يا نصب
هر گونه علامت و يا نوشته .
35- : قراردادن اشيائي كه وزن آنها بيشتر از تحمل كف باشد، در قسمتهاي اختصاصي يا عمومي . 5
35-6 : تقسيم يك آپارتمان به دو يا چند واحد و سكونت بيش از فضاهاي محاسبه شده.
35-7 :ريختن آب آلوده و خاكروبه در ناودانها و مجاري كه مخصوص اين كار نباشد.
35- : مسدود كردن راههاي عمومي – پله ها – باغچه ها و ساير گذرگاه هاي مشترك و همچنين قراردادن 8
اشيائي كه عبور و مرور را در اماكن مذكور با اشكال مواجه كند.
16
35-9 : نگهداري مواد منفجره و مواد آتش زا و هرگونه ماده ديگري كه خطر انفجار يا آتش سوزي داشته باشد در
آپارتمانها – انباريها – پاركينگ ها و ساير قسمت هاي مجتمع .
35- : استفاده از وسائل برقي كه نياز به آمپر زياد داشته باشد و اختلال در امر برق رساني بوجود بياورد . 10
35-11 : نگهداري اجناس و كالاهاي بد منظره يا آنچه جاي زياد اشغال كند مانند نفت و زغال و هيزم در فضاهاي
مشترك
35-12 : جابجايي وسائل بايد در ساعات مناسب كه براي همسايگان توليد مزاحمت نكند، صورت گيرد .
35-12 : تغيير وضع انبار يا پاركينگ و همچنين ديوار كشي و محصور كردن پاركينگ .
35-13 : كليد درب هاي پشت بام در اختيار هيئت مديره است و بجز در مواقع خاص و با اجازه ايشان كسي اجازه
مراجعه به پشت بام را ندارد.
35-14 : ساكنين بايستي از بوق زدن پشت درب مجتمع كه موجب ناراحتي همسايگان مي شود خودداري كنند.
ماده سي و ششم – سهل انگاري و جبران خسارت
هر مالك مسئول جبران خسارت ناشي از سهل انگاري و يا اعمال خود و بستگان يا مستأجران خويش در برابر
مجتمع و يا ديگر مالكين مي باشد. اينگونه خسارتها توسط مدير اجرائي ساختمان مرمت و جبران شده و مالك،
مسئول و موظف است كه حداكثر ظرف مدت بيست روز بعد از انجام كار، كليه هزينه هاي آن را به مجتمع تاديه
نمايد.
ماده سي و هفتم – هزينه هاي مشترك
هزينه هاي مشترك مجتمع كه به تصويب هيئت مديره رسيده و بايد توسط مالكين در دوره هاي معين به مجتمع
پرداخت شود عبارتند از :
37-1 : مالياتها و عوارض متعلقه به قسمتهاي مشترك .
37-2 : هزينه بهره برداري و نگهداري و حفاظت تأسيسات آب و برق و فاضلاب و آسانسور و تهويه و دستگاه
مولد برق اضطراري و ترانسفورماتور و كنتورهاي عمومي و سيستم حرارت مركزي و ساير سرويسها .
37-3 : نگهدراي و تعميرات قسمتهاي مشترك ساختمان.
37-4 : مخارج مربوط به نظافت قسمتهاي مشترك.
37- : مخارج مربوط به نگهباني و حفاظت. 5
37-6 : حقوق مدير اجرائي ساختمان و ساير كاركنان مجتمع و دستمزد كارگران و پرداخت حق بيمه آنها كه در
اداره امور ساختمان، به كار گمارده مي شوند (بديهي است حق بيمه طبق ضوابط و قوانين وزارت كار پرداخت
مي گردد.)
17
37-7 : بهاي آب و برق و تلفن و تهويه و سيستم سرمايش و گرمايش در قسمتهاي مشترك.
37- : حق بيمه قسمتهاي مشترك و بيمه كل ساختمان. 8
37-9 : خريد لوازم و وسائلي كه براي اداره و حفاظت و نظافت قسمتهاي مشترك ضروري است.
37- : هزينه هاي مربوط به ايجاد و نگهداري فضاي سبز و گلكاري. 10
37-11 : هرگونه هزينه ديگري كه به پيشنهاد مدير اجرائي ساختمان و تأييد هيئت مديره و يا با انعقاد قرارداد جز
هزينه هاي مشترك محسوب گردد.
ماده سي و هشتم – دريافت هزينه هاي عمومي از مالكين كه وابسته به متراژ واحد مي باشد (مانند هزينه گاز و
برق مشترك) به نسبت متراژ هر آپارتمان و هزينه هايي كه وابسته به متراژ نيست مثل نگهباني، آسانسور،
نگهداري تأسيسات، باغباني و تزئينات قسمت هاي مشترك به نسبت مساوي مي باشد و تعيين آن با تصويب
هيئت مديره مي باشد. در ضمن هزينه آب مجتمع بر اساس تعداد نفرات ساكن در هر واحد محاسبه
مي شود (ماده 23 آئين نامه اجرائي).
فصل ششم – مقررات متفرقه
ماده سي و نهم – سرمايه تعويض و بازسازي
براي تأمين هزينه هاي تعويض و بازسازي قسمتهاي مشترك ساختمان و تأسيسات عمومي از قبيل برق، سيستم
سرمايش و گرمايش و غيره، مجمع عمومي مالكين بنا به پيشنهاد هيئت مديره مبلغ قابل پرداخت به عنوان
سرمايه تعويض و بازسازي و نحوه استفاده از آن را تعيين مي نمايد. هر يك از مالكين موظف به پرداخت سهم
خود در سررسيدهاي تعيين شده طبق تصويب مجمع عمومي مي باشد. سرمايه تعويض و بازسازي مانند سپرده
ورودي صندوق اندوخته به صورت سپرده بانكي يا اوراق بهادار نگهداري شده و قابل استرداد نيست.
ماده چهلم – نقل و انتقال
حقوق هر مالك در قسمتهاي اختصاصي و مشترك غير قابل تفكيك بوده و انتقال واحدهاي ساختماني اختصاصي
به منزله انتقال كليه حقوق انتقال دهنده در قسمتهاي اختصاصي و مشترك و همچنين ذخيره تعويض و بازسازي
تلقي مي شود. مالكين متعهدند كه به هنگام انتقال ملك خود خريدار را به رعايت مقررات اين اساسنامه ملزم
كرده و نسخه اي از آن را به همراه تأييد و امضاء خريدار به دفتر ساختمان تسليم نمايند و در هر صورت صرف
قبول انتقال، دليل قبول مفاد مقررات اين اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي از طرف انتقال گيرنده خواهد بود
هرگونه نقل و انتقال و يا رهن و اجاره واحدها بايد با هماهنگي و موافقت هيئت مديره باشد.
تبصره : صلاحيت خريداران و مستأجرين واحدها بايد در جلسه هيئت مديره مورد تأييد قرار گيرند.
ماده چهل و يكم – حفاظت مجموعه ساختماني
نگهباني و حفاظت مجتمع توسط تعدادي نگهبان انجام خواهد شد و مقررات مربوط به نگهباني و وظايف نگهبانان
تابع دستورالعمل مدير اجرائي ساختمان مي باشد.
18
ماده چهل و دوم – بيمه مجموعه ساختماني
مدير اجرائي ساختمان موظف است كه تمامي ساختمانها اعم از آپارتمانها ، پاركينگها ، انباريها ، و ساير واحدهاي
ساختماني و قسمتهاي عمومي را در مقابل آتش سوزي و سرايت احتمالي آب از يك طبقه به طبقات ديگر بيمه
نمايد، حق بيمه و هزينه هاي مربوط به آن به صورت هزينه عمومي بين مالكين تقسيم و از آنها دريافت خواهد
شد .
در صورت وقوع حادثه، مدير اجرائي ساختمان نماينده مالكين است و مي تواند به شركت بيمه مراجعه و مطالبه
خسارت كند و خسارات پرداختي را از طرف مالكين قبول و دريافت نمايد.
مبالغ وصولي در حساب مجتمع در بانك نگهداري خواهد شد و در وهله اول به مصرف تعمير قسمتهاي حادثه
ديده خواهد رسيد، اقدامات مدير اجرائي ساختمان در مورد دريافت خسارت قسمتهاي اختصاصي بايد با جلب
موافقت كتبي مالك آن قسمت معمول گردد.
تبصره : بيمه قسمتهاي داخلي آپارتمانها و پاركينگ ها و لوازم و اثاثيه مربوط به مالكين به عهده خود مالك
مي باشد .
ماده چهل و سوم – ورود به قسمتهاي اختصاصي در مواقع ضروري
مالك در مدت غيبت بيش از يك روز خود بايد كليد اضافي دربهاي بسته واحد ساختماني خود را در پاكت لاك و
مهر شده به شخص مدير اجرائي ساختمان بسپارند تا در موارد ضروري ورود به ساختمان امكانپذير باشد در غير
اين صورت مسئول خطرات و خسارت احتمالي ملك خود و سايرين خواهد بود كه در اثر موجود نبودن كليد پديد
آيد.
تبصره 1: در مواردي كه استفاده از كليدهاي اضافي ضروري باشد، مدير اجرائي ساختمان موظف است كه با حضور
يك نفر از اعضاء هيئت مديره يا دو نفر از اعضاء مجتمع با تنظيم صورت مجلس لازم پاكت محتوي كليد را باز و با
حضورآنها به آپارتمان مراجعه و پس از انجام كار و رفع نياز، آپارتمان را قفل و مجدداً كليدها را در پاكت جديد
قرار داده و لاك مهر و مراتب را با قيد ساعت و تاريخ در صورت مجلس منعكس نمايد.
تبصره 2: در مواقعي كه براي تغييرات و تعميرات و يا تامين بهره برداري همسايگان از وسايل مكانيكي و برقي و
غيره ورود به قسمتهاي اختصاصي ضرورت پيدا كند فقط سرويسكاران و كارمنداني كه معرفي نامه و يا كارت
شناسائي عكس دار با امضاء مدير اجرائي ساختمان در دست دارند مي توانند وارد قسمت اختصاصي مالك شوند.
ماده چهل و چهارم – سلب حقوق مالكان
در صورتي كه حفظ يا تأمين منافع مهمي از مجتمع به تشخيص هيئت مديره و تأييد كارشناس مربوطه ايجاب
كند كه حقوق مالكانه هر يك از مالكان بطور موقت سلب شود، مالك مزبور موظف به همكاري است در غير اين
صورت مسئول جبران خسارت هاي احتمالي حاصله مي باشد .
در صورت همكاري مالك ، هيئت مديره موظف است كه خسارات وارده به وي را در حد عرف و قانون جبران كند.
19
ماده چهل و پنجم – ثبت تغييرات
كليه تغييراتي كه در اين اساسنامه ضرورت داشته باشد پس از تصويب مجمع عمومي فوق العاده يا عادي به ثبت
خواهد رسيد.
ماده چهل و ششم – مسايل پيش بيني نشده
موارد پيش بيني نشده و مواردي كه در اين اساسنامه تصريح نگرديده، تابع مقررات قانون تملك آپارتمانها و
آئين هاي اجرائي آن مي باشد. همچنين تدوين و تنظيم آئين نامه هاي اجرائي كه با قوانين جاري مملكتي مغايرت
نداشته باشد پس از انجام تشريفات لازم به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده چهل و هفتم - تماميت اساسنامه
   اين اساسنامه كه مشتمل بر شش فصل و چهل و هفت ماده مي باشد و در جلسه مجمع عمومي مالكين مجتمع مسكوني فدك مورخ 23 ارديبهشت 95 بهتصويب رسيد
شرح اطلاعيه
نويسنده اطلاعيه
1395/02/22 تاريخ
۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ آذر
Powered by DorsaPortal